اولین سایت اشتراک گذاری صدا و موزیک

هزار گپ : اشتراک صدا و موزیک اولین شبکه اجتماعی اشتراک گذاری صدا و موزیک است که کاربران می توانند صدا ها و موزیک ها و موسیقی ها و ویدئو موزیک های خود را به اشتراک بگذارند گروه بسازند و کاربران خود را مدیریت کنند